EasyWebshop

Disclaimer

Modalités et conditions ci-dessous ont été rédigés en anglais et en néerlandais.


Terms and conditions

By using this website, you agree to the terms and conditions below.

Disclaimer

EasyWebshop will make the effort to keep this website and the data published on this website neutral. Despite all efforts to prevent abuse, we give no guarantees about the content of this website.

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by EasyWebshop and while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose.

Uptime liability

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. Therefore we make sure all of our equipment is redundant and monitored regularly.

History has shown that interruptions in our services are very rare.

However, EasyWebshop takes no responsibility for, and will not be liable for the website or our customer's websites being unavailable due to technical issues beyond our control.

EasyWebshop can not be held responsible for the availability or correct functioning of external services that make use of or are connected to our software.

Data provided

Our customers are obligated to provide their true company name or personal details. These details will be used for invoicing and for registering domain names.

Our customers must provide a valid email address and must respond to orders and emails from their customers.

EasyWebshop has the right to ban, suspend or delete a shop with invalid names or addresses or that is not responding to emails within 10 business days.

Service continuity

We will notify you by email 30 days and 7 days before the due date of your shop. You must extend your order and execute your payment manually in order to continue the service.

When no order or payment is received in time, the shop will be switched to the free version with limited possibilities and domain names will not be extended. EasyWebshop can not be held responsible for the loss of a domain name.

Cancellation

EasyWebshop delivers services on a prepaid basis. An order can be canceled at any time by simply not paying for the next period.

We don't make use of automated recurring payments.

Refund policy

Refunds can be requested within 30 days of the payment date. If you have claimed a domain name as part of your order, a fee of EUR 24 will be deducted from your refund as a compensation for the costs that have been made for registering the domain name.

Support desk

Questions, suggestions and complaints may be sent to our support via the ticketing system or by telephone on 0032 9 395 99 08.

Each case is looked at individually and we will do anything reasonably possible to resolve the issue. We can however not guarantee this.

Disputes between sellers and buyers

EasyWebshop does not interfere in disputes between buyers and sellers. The communication between the shop owner and his customers is completely separated.

EasyWebshop will keep the data of its customers private. This includes company and personal details, order details and the financial situation of the shop.

We will only provide these details upon request of legal entities, e.g. police investigations.

Intellectual property

Designrequest.be owns the intellectual property rights, material on the website and the software used for providing our services. All these intellectual property rights are reserved.

You may not reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website.

Abuse

You may not use this website in any way that causes, or may cause, damage to the website, our customer's websites or impairment of the availability or accessibility of the website; or in any way which is inappropriate, discriminatory, unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

You may not use this website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.

You may not conduct any systematic or automated data collection activities, including without limitation scraping, data mining, data extraction and data harvesting.

You may not use an existing trade name in your shop that is protected as intellectual property by a patent.

You may not add content or products to your shop that infringe trademarks.

EasyWebshop has the right to modify, update, ban, suspend or delete a shop or block IP addresses from using its services. This will always be the case when abuse is detected.

Privacy policy

We care about the privacy of our users. EasyWebshop will respect your privacy at all times.

View our privacy policy.

Algemene voorwaarden specifiek voor web applicaties

EasyWebshop streeft ernaar de op deze website gepubliceerde gegevens neutraal te houden en heeft het recht om een webshop te verwijderen. Dit zal gebeuren bij ongepast of discriminerend gebruik. Ondanks alle inspanningen om misbruik tegen te gaan, geven wij geen garanties over de inhoud van deze website en de webshops.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door EasyWebshop en de eigenaars van de webshops. We streven ernaar om de informatie up-to-date en correct te houden, we maken geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Vertrouwen op deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

Deze website bevat koppelingen naar andere websites die niet onder de controle van EasyWebshop vallen. We hebben geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites. Opname van koppelingen impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of instemming met de standpunten die zij vertegenwoordigen.

Er wordt alles aan gedaan om de website snel en vlot bereikbaar te houden. Echter, EasyWebshop neemt hier geen verantwoordelijkheid voor en is hier niet aansprakelijk voor, als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Alle webshops op EasyWebshop worden beheerd door het bedrijf Designrequest.be. Designrequest.be komt niet tussen in geschillen tussen kopers en verkopers. De communicatie tussen de webshop eigenaar en zijn klanten zijn volledig gescheiden. Designrequest.be is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade met inbegrip van en zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Designrequest.be is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Designrequest.be van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Designrequest.be. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Designrequest.be.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna wordt een automatische aanvraag tot vernieuwing verzonden voor een termijn van één (1) jaar, waarin de mogelijkheid wordt geboden om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door Designrequest.be in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Designrequest.be meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Designrequest.be opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Designrequest.be en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Designrequest.be tevens het recht om een administratiekost van 35 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 5: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Designrequest.be voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Designrequest.be wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Designrequest.be leiden. Geen enkele overeenkomst met Designrequest.be brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Designrequest.be of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van Designrequest.be, en verklaart dat Designrequest.be hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

Designrequest.be draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz...

De klant zal Designrequest.be telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Designrequest.be of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Designrequest.be. Op eerste verzoek van Designrequest.be zal de klant Designrequest.be hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Designrequest.be die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Designrequest.be ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Designrequest.be alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Designrequest.be te claimen. Zo laat Designrequest.be bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Designrequest.be activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 8: Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.Designrequest.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

In geen geval is Designrequest.be aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Designrequest.be kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Designrequest.be netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Designrequest.be. Designrequest.be zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Designrequest.be gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Designrequest.be volgens of in verband met een met de Designrequest.be gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Designrequest.be, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Designrequest.be tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Designrequest.be toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: http://www.easy-webshop.net/software/contact. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot http://www.easy-webshop.net/software/contact. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Designrequest.be behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11: Normaal gebruik van onze diensten

Designrequest.be hanteert voor het dataverkeer en opslagcapaciteit een Fair Use Policy. Dit houdt in dat u volgens een gemiddeld regulier verbruik uw webshop kunt gebruiken. Het dataverkeer en de opslagcapaciteit wordt niet gelimiteerd, echter structureel extreem dataverkeer genereren of grote hoeveelheden data opslaan is niet toegestaan. Indien blijkt dat u dit dataverkeer structureel overschrijdt, zal Designrequest.be hierover contact met u opnemen en een oplossing voor dedicated hosting voorstellen.

Artikel 12: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Designrequest.be voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Designrequest.be. Indien een bepaling van een met Designrequest.be gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Designrequest.be worden meegedeeld.

Artikel 13: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Designrequest.be is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Designrequest.be zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Designrequest.be en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Designrequest.be of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Designrequest.be de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De klant zal aanduidingen van Designrequest.be of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Designrequest.be staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Designrequest.be geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Imprimer

Informations

Documentation